HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Chuyên mục: GIỚI THIỆU  
Ngày đưa tin: 13/02/2012    

CHI BỘ ĐẢNG

 

Đồng chí: Huỳnh Kim Nhữ

Chức vụ: Bí Thư Chi Bộ

Điện thoại cơ quan: (058)3.841311 

Email: hknhu.c3htkhang@khanhhoa.edu.vn

 

 

Đồng chí: Võ Đức Cao Cường

Chức vụ: Phó Bí thư Chi Bộ

Điện thoại cơ quan: (058)3.841987

Email: vdccuong.c3htkhang@khanhhoa.edu.vn

Đồng chí: Nguyễn Đan Thy
Chức vụ: Chi ủy viên
Email: ndthy.c3htkhang@khanhhoa.edu.vn
Đồng chí: Nguyễn Quyết Thanh
Chức vụ: Đảng Viên
Email: nqthanh.c3htkhang@khanhhoa.edu.vn
Đồng chí: Mạch Đình Đàm
Chức vụ: Đảng Viên
Email: mddam.c3htkhang@khanhhoa.edu.vn
Đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Thanh
Chức vụ: Đảng Viên
Email: nththanh.c3htkhang@khanhhoa.edu.vn
Đồng chí: Phạm Thị Kim Châu
Chức vụ: Đảng Viên
Email: ptkchau.c3htkhang@khanhhoa.edu.vn
Đồng chí: Nguyễn Thị Bích Thảo
Chức vụ: Đảng Viên
Email: ntbthao.c3htkhang@khanhhoa.edu.vn
Đồng chí: Hồ Thị Bích Nhiên
Chức vụ: Đảng Viên
Email: ....c3htkhang@khanhhoa.edu.vn
Đồng chí: Nguyễn Tấn Phát
Chức vụ: Đảng Viên
Email: ntphat.c3htkhang@khanhhoa.edu.vn
Đồng chí: Phạm Ngọc Hòa
Chức vụ: Đảng Viên
Email: pnhoa.c3htkhang@khanhhoa.edu.vn
Đồng chí: Võ Thị Thiên Thi 
Chức vụ: Đảng Viên
Email: vttthi.c3htkhang@khanhhoa.edu.vn
Đồng chí: Trần Quang Khiêm 
Chức vụ: Đảng Viên
Email: tqkhiem.c3htkhang@khanhhoa.edu.vn
Đồng chí: Võ Thị Tuyết 
Chức vụ: Đảng Viên
Email: vttuyet.c3htkhang@khanhhoa.edu.vn
Đồng chí: Hồ Tấn Hùng
Chức vụ: Đảng Viên
Email: hthung.c3htkhang@khanhhoa.edu.vn
Đồng chí: Nguyễn Đức Hùng
Chức vụ: Đảng Viên
Email: ndhung.c3htkhang@khanhhoa.edu.vn
Đồng chí: Trần Thị Bích Thủy 
Chức vụ: Đảng Viên
Email: ttbthuy.c3htkhang@khanhhoa.edu.vn
Đồng chí: Phan Thị Sáu 
Chức vụ: Đảng Viên
Email: ptsau.c3htkhang@khanhhoa.edu.vn
Đồng chí: Võ Huỳnh Minh Quyền 
Chức vụ: Đảng Viên
Email: vhmquyen.c3htkhang@khanhhoa.edu.vn
Đồng chí: Võ Trọng Nhơn 
Chức vụ: Đảng Viên
Email: vtnhon.c3htkhang@khanhhoa.edu.vn
Đồng chí: Phùng Văn Tuấn
Chức vụ: Đảng Viên
Email: pvtuan.c3htkhang@khanhhoa.edu.vn
Đồng chí: Lê Thị Thanh Lê 
Chức vụ: Đảng Viên
Email: lttle.c3htkhang@khanhhoa.edu.vn
Đồng chí: Tạ Hương Nhuận
Chức vụ: Đảng Viên
Email: thnhuan.c3htkhang@khanhhoa.edu.vn
Đồng chí: Nguyễn Thị Kim Dung 
Chức vụ: Đảng Viên
Email: ntkdung.c3htkhang@khanhhoa.edu.vn

 


Các tin khác :
    Bản quyền thuộc về www.htkhang.khanhhoa.edu.vn
     Điện thoại : (058) 3841987 - (058) 3840336
     Email : c3htkhang@khanhhoa.edu.vn
Admin: tvluu.c3htkhang@khanhhoa.edu.vn